Харківський національний університет Повітряних Сил надає публічну інформацію керуючись Законом України “Про доступ до публічної інформації” та Указом Президента України “Питання виконавчої влади доступу до публічної інформації”.

Надання публічної інформації Харківський національний університет Повітряних Сил здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності Згідно з Законом “Про доступ до публічної інформації”, відповідь на інформаційний запит має бути надано не пізніше п′яти робочих днів з дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження.

Відповідно до статті 23 Закону “Про доступ до публічної інформації”, рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

№ з/п Назва документа або вид інформації
 1 Статут ХНУПС
 2 Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення освітнього процесу
 3 Документи закладу вищої освіти, якими регулюється порядок здійснення наукової і науково-технічної діяльності, підготовки та атестації науково-педагогічних і наукових кадрів
 4 Інформація про структуру та склад керівних органів
 5  Кошторис закладу вищої освіти та всі зміни до нього
 6 Звіт про використання та надходження коштів
 7 Інформацію щодо проведення тендерних процедур
 8 Штатний розпис
 9 Ліцензія на провадження освітньої діяльності
 10 Сертифікати про акредитацію освітніх програм, сертифікат про інституційну акредитацію (за наявності)
 11 Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
 12 Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
 13 Мова (мови) освітнього процесу
 14 Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення)
 15 Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)
 16 Напрями наукової та/або мистецької діяльності (для закладів вищої освіти)
 17 Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання
 18 Результати моніторингу якості освіти
19 Річний звіт про діяльність закладу освіти
 20 Правила прийому до закладу освіти у відповідному році
 21 Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
 22 Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти
 23 Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати
 24 Положення о преміюванні працівників ХНУПС за загальні результати діяльності
 25 Діяльність академічної спільноти ХНУПС
 26 Навчальний план
 27 Акт про надання послуг навчання курсантів льотній експлуатації легкомоторних літаків
 28 Сертифікат про проходження льотної підготовки
 29 Навчально-методична документація з організації освітньої діяльності на третьому(освітньо-науковому) рівні
 30 Перелік дисциплін вільного вибору бакалаври
 31 Перелік дисциплін вільного вибору магістри
 32 Експертні висновки освітніх програм
 33 Звіти про результати акредитаційної експертизи освітніх програм
 34 Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти
 35 План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти
 36 Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти
 37 Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)
 38 Бюджет закладу освіти
 

Поштова адреса для подання інформаційного запиту

м. Харків, вул. Сумська, 77/79, 61023, відповідальній особі з питань запитів на інформацію (на конверті вказувати Публічна інформація);

 

Телефон для довідок:
(057)700-22-97

Факс:
(057)704-96-43

Електронна пошта:
[email protected]