Наукова і науково-технічна діяльність

Наукова і науково-технічна діяльність Харківського національного університету Повітряних Сил є складовою інтегрованої системи військової освіти і науки

Науково-експериментальна та лабораторна база Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба дозволяє фахівцям самостійно проводити фундаментальні, прикладні та пошукові дослідження в інтересах Збройних Сил України, забезпечує підготовку наукових (науково-педагогічних) кадрів вищої кваліфікації, а також підготовку військових фахівців, слухачів,  курсантів та студентів.

 

Харківський національний університет Повітряних Сил є постійним організатором наукових конференцій, семінарів та конкурсів наукових праць Всеукраїнського масштабу.

Велику увагу в університеті приділяють якості підготовки науково-педагогічних і наукових кадрів, які готуються в докторантурі,  ад’юнктурі та як здобувачі наукового ступеня шляхом самостійної роботи над дисертаціями. Для захисту докторських та кандидатських дисертацій за 6 науковими спеціальностями в галузях військових та технічних наук в університеті працюють 3 спеціалізовані вчені ради.

В університеті розробляються монографії, керівні, методичні та довідкові документи. Постійно видається чотири наукових видання, що входять до переліків наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися наукові результати.

Активно проводиться патентна та винахідницька робота. Винахідники університету у складі авторських колективів подають до Держпатенту України заявки на корисну модель та отримують щорічно близько семидесяти деклараційних патенти України на корисну модель. Авторські колективи винахідників університету є постійними учасниками та призерами щорічного всеармійського конкурсу «Кращий винахід року».