Академічна доброчесність — це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. (Закон України “Про освіту”, стаття 42)

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає:

 • самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливим освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їх індивідуальних потреб і можливостей);
 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності.

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та науковими працівниками передбачає:

 • посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;
 • дотримання норм законодавства про авторське право;
 • надання достовірної інформації про результати досліджень та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) діяльність;
 • контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

Порушенням академічної доброчесності вважається:

 • академічний плагіат – оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості), та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства; формою академічного плагіату є самоплагіат, що полягає у відтворенні без посилання на джерело інформації власних раніше опублікованих текстів;
 • фабрикація – фальсифікація результатів досліджень, посилань, або будь-яких інших даних, що стосуються освітнього процесу;
 • обман – надання завідомо неправдивої інформації стосовно власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітньої процесу;
 • списування – використання без відповідного дозволу зовнішніх джерел інформації під час оцінювання результатів навчання;
 • хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна чи послуг матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної вигоди в освітньому процесі.

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • отримання зауваження, попередження, догани
 • скасування результатів оцінювання (контрольна робота, залік тощо)
 • повторне проходження оцінювання
 • повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми
 • відрахування із закладу освіти
 • позбавлення наданих закладом освіти пільг з оплати навчання.

За порушення академічної доброчесності педагогічні, науково-педагогічні та наукові працівники закладів освіти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

 • відмова у присудженні наукового ступеня чи присвоєнні вченого звання
 • позбавлення присудженого наукового ступеня чи присвоєного вченого звання
 • позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади. 

Документи щодо нормативного регулювання академічної доброчесності: 

 • «Про освіту» : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII
 • «Про авторське право і суміжні права» : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-ХІІ (із змінами)
 • «Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційних опонентів» : наказ МОН України від 22 липня 2015 р. № 885/27330
 • “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації” : наказ МОН від 12.01.2017 № 40
 • «Вимоги до оформлення дисертації» : затверджено наказом МОН України від 12 січня 2017 р. № 40
 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.1-2003, IDT). Введено в дію 01.07.2007
 • ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (ГОСТ 7.80-2000,IDT). Введено в дію 01.04.2008
 • ДСТУ 8302:2015 Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Введено в дію 01.07.2016
 • ДСТУ 3582:2013 Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень в українській мові.. Загальні вимоги та правила. Введено в дію 01.01.2014 (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ). На заміну ДСТУ 3582-97.
 • ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила
 • ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами. (ГОСТ 7.11-2004, MOD; ISO 832:1994, MOD) Введено в дію  01.04.2010
 • ДСТУ 6095:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій. Введено в дію 01.07.2009 (ГОСТ 7.88-2003, MOD)
 • ДСТУ 7152:2010 Інформація та документація. Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках. Введено в дію 01.10.2010.
 • «Про академічну доброчесність» : проект Закону України.

Рекомендаційні листи від МОН

 • Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності
 • Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 «Академічна доброчесність» Закону України «Про освіту» (від 5 вересня 2017 р.)
 • «Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо)» від 15.08.2018 № 1/11-8681
 • «До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності» від 20.05.2020 №1/9-263